Een opleiding volgen via Les Compagnons du Devoir betekent uw onderneming de kans geven zich te ontwikkelen op een markt die constant evolueert. Wij bieden à la carte begeleiding voor 30 beroepen, ingedeeld in zes categorieën.

Begeleiding van ondernemingen

Wij leveren expertise en geven advies aan professionals over de kennis van hun beroepsomgeving. Onze manier van begeleiden focust op het anticiperen op de ontwikkeling van de onderneming en haar kernactiviteit door een beter beheer van competenties en prestaties.

De permanente vorming van Les Compagnons du Devoir is bedoeld om een kapitaliseerbare overdracht tot stand te brengen, en streeft ernaar dat professionals uit de sector onze pedagogische methodologie overnemen. Dit proces van overdracht optimaliseert de ontwikkeling van een overheid, een opleidingscentrum, een ngo of een onderneming uit de sector en biedt volledige autonomie in de beheersing van de kennis. Ook volgen wij de kwaliteit van de opleiding op: wij controleren of de overgedragen competenties vaste vorm hebben gekregen door aan het eind van elke stage een balans op te maken. Onze begeleiders zijn expert in hun vak en zijn bijna allemaal zelf Compagnons du Devoir. Ze komen uit operationele en managersfuncties in de kernactiviteit van de onderneming die ze begeleiden.

Voordelen
 • U kunt de competenties van uw werknemers afstemmen op de evolutie van het beroep.
 • U anticipeert op veranderingen, kansen en eisen voor de werknemers (diversificatie van de activiteiten, technologische omwentelingen …).
 • U organiseert en optimaliseert uw HR-beleid (aanwerving, leeftijdspiramide, overdracht van competenties).
 • U bepaalt, mobiliseert en ontwikkelt individuele en collectieve competenties.
 • U verbetert uw zichtbaarheid op de markten van uw sector in eigen land en internationaal.
 • U geeft blijk van kwaliteitsprestaties, wat zich vertaalt in grotere marges.
 • U behoudt een leiderspositie en optimaliseert tegelijk uw eigen prestaties.
 • U werkt aan een strategische heroriëntatie.

Doorlichting en uitvoerbaarheid van het project

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw behoeften, werken wij met uiterst mobiele teams. Zij komen langs in uw bedrijf en kunnen uw bedrijfsorganisatie analyseren, voordrachten in goede banen leiden, lesmateriaal voorbereiden, een pedagogische aanpak voorstellen … Via al deze elementen kunnen wij u een prestatie van hoge kwaliteit aanbieden, die officieel is erkend dankzij onze ISO 9001-certificering. Op basis van deze diagnose stellen wij u vervolgens een opleidingsaanbod voor.

Vanuit een ander land dan Frankrijk een bijdrage leveren aan het programma van algemeen belang van Les Compagnons du Devoir et du Tour de France

Kan ik mij engageren vanuit het buitenland, en op welke manier?

‘Mecenaat zonder grenzen’ is mogelijk op voorwaarde dat het reglementaire en juridische kader waaraan de Association des Compagnons du Devoir et du Tour de France is onderworpen, wordt nageleefd.

Het mecenaat tussen landen onderling is complex. Wij beschikken over de nodige methoden waarmee iedereen – ongeacht zijn woonplaats in Europa, het bedrag dat hij wil schenken en de gebruikte mecenaatsvorm (in contanten, competenties of natura) – vanuit het buitenland en met name vanuit een Europees land, een bijdrage kan leveren aan ons programma van algemeen belang.

Er bestaat een internationaal mecenaatsbeleid. Hieronder volgen enkele toelichtingen bij de fiscale aftrekbaarheid van giften, gestort aan organisaties van algemeen belang, die niet alleen geldig is voor organisaties op het Franse grondgebied [1].

 

 • Voor donateurs (particulieren of bedrijven) in de Franse overzeese gebieden

Een intern-Franse gift is onderworpen aan de Franse rechtsregels op het hele Franse grondgebied.

 • Voor particuliere donateurs geldt een belastingvermindering op het inkomen gelijk aan 66% van het bedrag van de gift, met een maximum van 20% van het belastbare inkomen (Code Général des Impôts of CGI, algemeen belastingwetboek van Frankrijk, art. 200).
 • Voor bedrijven geldt een belastingvermindering gelijk aan 60% van de waarde van het geschonken bedrag, met een maximum van 0,5% van het omzetcijfer exclusief btw (CGI, art. 238 bis).
 • Voor donateurs in Europa

Dankzij de Fondation de France, die aangesloten is bij het TGE-netwerk (Transnational Giving Europe), kunnen we sinds juni 2017, na goedkeuring van ons aanvraagdossier, op Europese schaal middelen mobiliseren uit België, Bulgarije, Duitsland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben hiervoor reciprociteitsovereenkomsten afgesloten met partnerstichtingen[2].

De donateur wendt zich tot de dienst Partnerschap en Mecenaat van Les Compagnons du Devoir, die contact opneemt met de Fondation de France. Die zal, samen met de partnerstichting, het fiscale attest voor de donateur opstellen.

 • De donateur kan in dat geval genieten van de fiscale voordelen die zijn voorzien door de wetgeving in het land van zijn verblijfplaats. Let wel: als het in het buitenland gevestigde bedrijf belastingplichtig is in Frankrijk, kan het gebruikmaken van het Franse systeem.
 • Het in 1999 opgerichte TGE biedt een snel, nauwkeurig en transparant systeem voor alle donateurs, zowel particulieren als bedrijven, in Europa.

 

 • Voor donateurs buiten de Europese zone   

Met uitzondering van het speciale juridische statuut ‘American Friends of’, dat vooralsnog niet bestaat bij Les Compagnons du Devoir, is het moeilijk om een gift te doen vanuit een niet-Europees land. Donateurs buiten Europa kunnen geen aanspraak maken op een belastingvermindering in hun land van herkomst. Het is echter wel mogelijk om via een stichting met internationale activiteit te handelen, en zo alsnog een bijdrage te leveren aan het programma van algemeen belang van Les Compagnons du Devoir. Zo kan een internationaal gevestigd bedrijf met een stabiele vestiging in Frankrijk die onderworpen is aan de Franse vennootschapsbelasting, wel belastingvermindering krijgen.

 


[1] Decreet nr. 2011-225 van 28 februari 2011 dat de toepassingsvoorwaarden vastlegt van 4 bis van de artikels 200 en 238 bis en van I van artikel 885-0 V bis A van de Code Général des Impôts voor giften en stortingen aan organisaties waarvan de hoofdzetel is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/28/EFIE1100170D/jo  

Acties voor mobiliteit

Les Compagnons du Devoir gelooft in supranationale mobiliteit als een van de belangrijkste manieren om nieuwe vaardigheden te verwerven (kennis, vakbekwaamheid en werkhouding) om de persoonlijke ontplooiing van deelnemers en hun inzetbaarheid op de Europese arbeidsmarkt te verbeteren. Ons hoofddoel is daarom het aanbieden van kwaliteitsvolle programma’s, zodat de deelnemers hun Franse opleiding en hun persoonlijke ervaringen in onze opleidingscentra maximaal kunnen benutten.

Les Compagnons du Devoir is een professionele opleidingsorganisatie, die ruime ervaring heeft met het organiseren van mobiliteitsprojecten in het buitenland. In 2016 behaalden wij het Erasmus+ VET Mobility Charter. 

De leerlingen die in Frankrijk een opleiding volgen, lopen als onderdeel van hun basisopleiding een korte bedrijfsstage van drie weken in het buitenland. In het kader van de cursus voor ‘compagnon’ gaan stagiairs in opleiding een jaar lang aan de slag in het buitenland, om hun kennis en begrip van andere culturen, talen en werkomgevingen te ontwikkelen. Ook krijgen ze de mogelijkheid om deel te nemen aan onze gespecialiseerde internationale opleidingscursussen. Sinds 2004 zijn bijna 15.000 leerlingen en ruim 6250 compagnons naar het buitenland vertrokken.

Meer weten over onze mobiliteitsprojecten? Bekijk de documenten ‘Acties voor Mobiliteit’

Dankzij een uitgebreid netwerk van opleidingscentra en ondernemingen kunnen wij zelf ook buitenlandse stagiairs ontvangen. We bieden hen een stageplaats aan in een gekwalificeerd opleidingsbedrijf, waardoor de deelnemers hun professionele vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

Project mobiliteit lange duur voor leerlingen

In het kader van een pilootproject dat steun krijgt van de Europese Commissie, coördineert Les Compagnons du Devoir sinds september 2016 een consortium van ruim dertig opleidingscentra in twaalf Europese landen. Doel: het toetsen van de voorwaarden waaronder leerlingen hun leer-werktraject gedurende zes tot twaalf maanden in een ander EU-land kunnen volgen. Dit project draagt bij tot een herwaardering van het imago van leerwerkplaatsen en geeft aan deze leerlingen dezelfde mobiliteitskansen als aan studenten uit het hoger onderwijs. Bovendien legt het de basis voor een Europees kader voor leerwerkplaatsen.